Արիական Մայր Տաճար՝ Երեւանում Նախաձեռնում են հայ հեթանոսները

by

lusantsq

Եր­կար տա­րի­ներ է ինչ Հա­յաս­տա­նում վե­րա­կանգն­վել է ա­րիա­դա­վան (հայ-ա­րիա­կան) հա­յե­րի կամ ինչ­պես քրիս­տոն­յա­ներն են օ­տար բա­ռով նշում՝ հե­թա­նոս­նե­րի (էթ­նոս-ազ­գա­յին­նե­րի՝ ազ­գա­յին հա­վատք ու­նե­ցող­նե­րի) տո­ներն ու ծե­սե­րը կա­տա­րե­լու կար­գը: 

Տար­բեր դա­րե­րում հա­յե­րը հնա­րա­վո­րինս պաշտ­պա­նել են ի­րենց հին հա­վա­տը… Հայ Աստ­ված­նե­րի պաշ­տա­մուն­քը: Մին­չեւ ներ­կա­յիս սե­րուն­դը, վեր­ջին ան­գամ Դա­նիել Վա­րու­ժա­նի, Կոս­տան Զար­յա­նի ու Գա­րե­գին Նժդե­հի նման­ներն են փոր­ձել վե­րա­կանգ­նել Հա­­յոց հա­վա­տը… 

Հի­մա ինչ­պես հո­գե­ւոր ո­լոր­տում (“Ա­րոր­դի­նե­րի Ուխտ” կազ­մա­կեր­պութ­յու­նը իր քրմա­կան կա­ռույ­ցով), այն­պես էլ քա­ղա­քա­­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան բնա­գա­վառ­նե­րում (Հայ ա­րիա­կան միա­բա­նութ­յուն, Հայ ազ­գայ­նա­կան­նե­րի հա­մախմ­բում եւ այլն) եւ ան­հատ մարդ­կանց մոտ նոր թափ է հա­վա­քել Հա­յոց հին հա­վա­տին վե­րա­դառ­նա­լու ա­ռա­քե­լութ­յու­նը… 

Միառ­ժա­մա­նակ բո­լոր տո­ներն ու ծե­սե­րը նո­րօր­յա հե­թա­նոս հա­յե­րը տո­նում էին Գառ­նո ա­րիա­կան-հե­թա­նո­սա­կան տա­ճա­րում: Հե­տո ծա­վա­լե­ցին շրջա­նա­կը եւ մի­ջո­ցա­ռում­ներ անցկաց­վում են նաեւ Կար­միր Բլու­րում, Է­րե­բու­նիում, Զվարթ­նո­ցում, Մե­ծա­մո­րում, Քա­րա­հուն­ջում (Զո­րաց քա­րեր), Ա­րա­գա­ծի լան­ջե­րին կամ Խոս­տու­փի լան­ջե­րին՝ Գ. Նժդե­հի մա­սունք­նե­րի մոտ եւ այլն: 

Հի­մա կա­րիք կա քա­ղա­քա­մայր Ե­րե­ւա­նում ա­ռա­վել ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցա­ռում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու: Ուս­տի՝ վա­ղուց ծրա­գիր կա Ե­րե­ւա­նում ա­րիա­կան-հե­թա­նո­սա­կան Մայր Տա­ճար կա­ռու­ցե­լու հա­մար: 

Հայ Ա­րիա­կան Միա­բա­նութ­յու­նը, Հայ Ազ­գայ­նա­կան­նե­րի Հա­մախմ­բու­մը եւ “Լու­սանցք”-ը կոչ են ա­նում Հա­յաս­տա­նի եւ սփյուռ­քի բո­լոր հա­յոր­դի­նե­րին՝ հան­գա­նա­կութ­յուն կազ­մա­կեր­պել այս սրբա­զան գոր­ծը կյան­քի կո­չե­լու նպա­տա­կով: Երբ բա­ցի նշյալ կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րից այ­լոք նույն­պես ցան­կութ­յուն հայտ­նեն միա­նա­լու, մենք հա­տուկ հաշ­վե­հա­մար կբա­ցենք Ե­րե­ւա­նի բան­կե­րից մե­կում, որ­պես­զի գործն ա­ռաջ ըն­թա­նա:

Մենք “Լու­սանցք”-ի է­ջե­րում կներ­կա­յաց­նենք բոլո՛ր նվի­րա­տու­նե­րին եւ ա­ջակ­ցող­նե­րին ու հա­մա­պա­տաս­խան գու­մար հա­վա­քե­լուց հե­տո մայ­րա­քա­­ղա­քի ո­րե­ւէ է­ներ­գե­տիկ-տիեզերահաս վայ­րում կնա­խա­ձեռ­նենք Մայր Տա­ճա­րի կա­ռու­ցու­մը՝ նա­խա­պես նա­խագ­ծող­նե­րի մրցույթ հայ­տա­րա­րե­լով: 

“Լուսանցք” Թիվ 116, սեպտեմբերի 11 — 17, 2009թ.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s


%d bloggers like this: