Ապազգային համակարգ

by

կրթական “էկումենիզմ”-ի ճանապարհին…

“Քա­ղա­քակր­թութ­յուն­նե­րի երկ­խո­սութ­յու­ն” թե­մա­յով ա­վան­դա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին հա­սա­րա­կա­կան ֆո­րու­մին մաս­նակ­ցել է նա­եւ ՀՀ կր­թութ­յան եւ գի­տութ­յան նա­խա­րար Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նը: Ֆո­րու­մը տե­ղի է ու­նե­ցել հոկ­տեմ­բե­րի 8-12-ը՝ Հու­նաս­տա­նի Ռո­դոս կղ­զում: Մաս­նակ­ցել է շուրջ 600 պատ­վի­րակ, ով­քեր ներ­կա­յաց­րել են ԱՄՆ-ի, Եվ­րո­պա­յի, Ա­սիա­յի, ին­չ­­պես նաեւ ԱՊՀ-ի երկր­նե­րի քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան, հո­գե­ւոր ու կրթամ­շա­կու­թա­յին բնա­գա­վառ­նե­րը:

Հա­մաշ­խար­հա­յին ֆո­րու­մի շր­ջա­նա­կում ար­դեն երկ­րորդ ան­գամ, ի թիվս այլ աշ­խա­տան­քա­յին խմբե­րի, գոր­ծել էր նաեւ կրթա­կա­­նը, ո­րի քննարկ­ման հիմ­նա­կան թե­ման ե­ղել է՝ “Կրթութ­յու­նը եւ ին­ո­վա­ցիան որ­պես կա­յուն հա­­սա­­րա­կա­կան զար­գաց­ման հիմ­ք”: Քննար­կում­նե­րի հիմ­նա­կան ուղ­ղութ­յուն­ներն էին՝ “հա­մալ­սա­րա­ն­ա­­կան կրթութ­յան ժա­մա­նա­կա­կից մո­դել­նե­րը, բու­հե­րի ժա­մա­ն­ա­կա­կից վար­կա­նի­շե­րը եւ հա­մալ­սա­րան­նե­րի մի­ջազ­գայ­նա­ցու­մը՝ որ­պես միջմ­շա­կու­թա­յին, հե­տ­ա­­զո­տա­կան եւ ին­ո­վա­ցիոն դի­նա­միկ հա­մա­կարգ, ո­րը թույլ է տա­լ­իս հար­մար­վել հա­րա­փո­փոխ աշ­խար­հի ար­տա­քին գոր­ծոն­նե­րին”: Մի­ջազ­գայ­նա­ցու­մը դիտ­վում է նա­եւ որ­պես մի­ջազ­գա­յին հե­ռան­կ­ար­­նե­րի ին­տեգր­ման գոր­ծըն­թ­աց՝ բարձ­րա­գույն կրթութ­յան հա­­մա­կար­գում:

Ա­յո՛, ա­մեն բան ար­վում է, որ աշխարհի երկր­նե­րի ազ­գա­յին կր­թա­հա­մա­կար­գե­րը հե­ռու մնան ազ­գա­յին բնույ­թից եւ ա­պազ­գայ­նա­նան՝ մի­ջազ­գայ­նա­նան, դառ­նան անդեմ եւ անիմանալի:

Ֆո­րու­մի ըն­թաց­քում զե­կույ­ցով հան­դես է ե­կել ՀՀ կր­թութ­յան եւ գի­տութ­յան նա­խա­րար Ա. Ա­շոտ­յա­նը, ով ե­լույ­թում անդ­րա­­­դարձ է կա­տա­րել ՀՀ բարձ­րա­գույն կր­թ­ու­թ­յան բնա­գա­վա­ռում ի­ր­ա­կա­նաց­վող բա­րե­փո­խում­նե­ր­ին, հիմ­նա­կան խնդիր­նե­րին ե­ւ ա­պա­գա­յի տես­լա­կա­նին:

Կա­րե­լի է ար­դեն պատ­կե­րաց­նել, թե ի՜նչ տես­լա­կա­նի մա­սին է խոս­քը եւ ինչ ապազգային ծրագ­րերով է “լից­քա­վոր­վել” մեր եր­կրի պաշտոնյան…

Արման Դավթյան

“Լուսանցք” թիվ 121, 16-22 հոկտեմբեր 2009թ.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s


%d bloggers like this: